5 Step ฝากประวัติสมัครงาน

  • ข้อมูลส่วนตัว
  • ข้อมูลความต้องการ
  • ข้อมูลการศึกษา
  • การทำงานล่าสุด
  • ความสามารถอื่น ๆ

ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล

เพศ

สถานะสมรส

สัญชาติ

ศาสนา

วัน-เดือน-ปี เกิด

อายุ/ปี

ส่วนสูง

น้ำหนัก

สถานะภาพทางทหาร

ข้อมูลการติดต่อ

ที่อยู่

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

อีเมล์

โทรศัพท์

มือถือ

ข้อมูลความต้องการ

ตำแหน่งงานที่สนใจ

ระดับเงินเดือนที่ต้องการ

ข้อมูลการศึกษา

ระดับการศึกษา

ชื่อสถานศึกษา

วุฒิการศึกษา

สาขาวิชา

เกรดเฉลี่ย (GPA)

การทำงานล่าสุด

เริ่มการทำงาน

ถึง

ประสบการณ์การทำงานทั้งหมด/ปี

บริษัท

ที่อยู่บริษัท

ตำแหน่ง

เงินเดือน

ลักษณะงานที่ทำ

ประวัติการฝึกอบรมล่าสุด

เริ่มการอบรม

ถึง

สถาบัน/บริษัท

หลักสูตร

ประโยชน์ที่ได้รับ

ความสามารถอื่น ๆ

ภาษาไทย พูด

ภาษาไทย อ่าน

ภาษาไทย เขียน

อังกฤษ พูด

อังกฤษ อ่าน

อังกฤษ เขียน

ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ และ อื่นๆ

คอมพิวเตอร์

พิมพ์ดีดภาษาไทย คำ/นาที

พิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ คำ/นาที

การขับขี่

ใบขับขี่

ยานพาหนะส่วนตัว

ความสามารถพิเศษอื่นๆ (การระบุความสามารถพิเศษ ทำให้มีโอกาสได้งานมากขึ้น)

โครงการ/ผลงาน/ เกียรประวัติที่ผ่านมา

บุคคอ้างอิง ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์